GDPR

Vaše osobní údaje může zpracovávat Blue Gym, s.r.o., se sídlem Kotlářská 51, 602 00 Brno v těchto případech:

 

  1. jako správce v případě

- záznamů z kamerového systému v provozovně,

- záznamů o návštěvách našeho webu,

- e-mailových adres pro rozesílání našeho newsletteru,

- rezervacích služeb přes on-line rezervační systém.

- propagačních videí a fotografií

  1. jako zpracovatel u

- úhrady našich služeb formou karet MultiSport ev. dalších benefitních systémů

- u evidence absolventů našich rekvalifikačních kurzů pro MŠMT.

 

Zpracování osobních údajů se snažíme minimalizovat – tam, kde je nepotřebujeme, bereme ohledy na soukromí klientů a zbytečně je nevyžadujeme. Návštěvy lekcí proto u nás nejsou povinně vázány na uživatelská konta s řadou osobních údajů a naše permanentky jsou přenosné, nikoli na jméno.

Zde shrnujeme maximum informací o zpracování osobních údajů, kterému se nemůžeme vyhnout a o tom, jaká máte práva. Pokud budete potřebovat další informace, můžete se obrátit na náš kontakt pro ochranu osobních údajů: info@bluegym.cz.

 

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů, jeho účel, rozsah a doba zpracování

 

I.
Pokud jde o záznamy z kamerového systému jde právní základ oprávněného zájmu správce na ochraně majetku svého i svých klientů a obnáší to zpracování osobních údajů: podobizna a pohyb v prostorách před šatnami, vestibuly spojená s datem a časem záznamu.

Osobní údaje v podobě záznamů z kamerového systému budeme držet po dobu 12 dní od pořízení záznamu; tato doba je daná časovým odstupem, kdy se obvykle zjistí či nahlásí incident v provozovně (ztracené, zapomenuté věci apod.).

 

II.
E-mailové adresy pro zasílání
informačních a propagačních nabídek využíváme pouze na základě souhlasu jejich držitelů, který lze kdykoli odvolat.

Tyto osobní údaje tedy zpracováváme do odvolání souhlasu se zasíláním newsletteru; po případném odvolání souhlasu je adresa pouze držena na tzv. blacklistu, aby byla garantována blokace adresy pro rozesílání.

 

III.
Pro zřízení účtu pro užívání on-line rezervačního systému potřebujeme jméno, příjmení, e-mailovou adresu, zvolené uživatelské jméno a nepovinně též telefonní číslo. Osobní údaje tak zpracováváme na základě plnění smlouvy o poskytnutí služeb rezervačního systému uzavřené konkludentně, bez písemně formy. Systém umožňuje rezervaci a odhlašování míst na našich lekcích a zpracovatelem (a poskytovatelem systému) je společnost Flowfit Solutions LLC. Údaje se v systému uchovávají na dobu neurčitou či do doby deaktivace uživatelského účtu.

 

IV.
Podobizny či záznamy na našich zveřejňovaných výukových či ilustrativních fotografiích či videích jsou pak pořizovány a zpracovávány výhradně na základě souhlasu nebo plnění smlouvy s aktéry především výukových videí; obvykle na dobu neurčitou resp. do odvolání souhlasu či době stanovené ve smlouvě.

 

V.
Informace o čerpání služeb formou systému MultiSport zpracováváme pro správce, společnost MultiSport Benefit, s.r.o., za účelem vyúčtování služeb v systému a zahrnují jméno a příjmení, druh a čas čerpání služeb, identifikace karty. Osobní údaje z občanských průkazů nikde nezpracováváme, slouží jen pro ověření identity držitele karty.

 

VI.
Informace o absolventech našich rekvalifikačních kurzů zpracováváme pro správce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na základě plnění právní povinnosti za účelem ověření kvalifikace absolventů. Jde o jméno, příjmení, místo a datum narození absolventa, informace o absolvování konkrétního kurzu.

 

VII.
Informace o frekventantech našich ostatních kurzů zpracováváme coby správce jen za účelem plnění smlouvy o poskytnutí výuky a zahrnují pouze jméno, příjmení, informace o platbě a docházce. Po úhraqdě tyto osobní údaje dále nezpracováváme.

 

Společné informace k zpracovávaným osobním údajům

 

Způsob zpracování

Většinu osobních údajů zpracováváme automatizovaně, avšak nedochází u nás k automatizovanému rozhodování nebo profilování, které by mělo právní účinky.

Tam, kde se zpracování děje na základě souhlasu, může daná osoba souhlas kdykoli odvolat.

 

Doba uchovávání

Sami se snažíme dobu uchovávání minimalizovat. Dána je však také povinným evidencemi jako je účetnictví apod. V ojedinělých případech, kdy by bylo osobní údaje nutné použít pro uplatňování nároků, jako důkaz ve věci jiné osoby a podobných situacích, se doba na základně právního důvodu oprávněného zájmu po potřebnou dobu prodlužuje.

 

Bezpečnost osobních údajů

Osobní údaje všeho druhu uchováváme a zpracováváme v zabezpečením prostředí, pouze osobami pod povinností mlčenlivosti a máme interní směrnice ochrany osobních údajů, které pravidelně přezkoumáváme.

 

Příjemci osobních údajů a další osoby

Coby zpracovatele osobních údajů plně dodržujícího GDPR využívá Blue Gym pro osobní údaje návštěvníků webových stránek máme společnost Google Ireland Ltd. (služba Google Analytics, v rámci produktu Google Marketing Platform).

Údaje z on-line rezervačního systému zpracovává jeho poskytovatel, společnost Flowfit Solutions LLC je smluvně zavázána respektovat legislativu na ochranu osobních údajů.

Příjemci osobních údajů všeho druhu mohou eventuálně být osoby nárazově servisující náš informační systém nebo právní, daňoví i jiní konzultanti; i ti budou zavázáni k mlčenlivosti.

Pro úplnost informujeme, že osobní údaje nepředáváme a neplánujeme předávat do tzv. třetí země mimo EU. Výjimka v případě zpracovatele Google Ireland Ltd., který uchovává data distribuovaně v datových centrech v různých zemích je plně v souladu s GDPR, neboť zpracovatel zajistil bezpečnost dat certifikačními systémy (Privacy Shield) a smluvními zárukami schválenými EU. Poskytovatel rezervačního systému, společnost Flow

K osobním údajům se také mohou dostat orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) na základě příkazů apod. dle zákona.

 

Cookies

S osobními údaji těsně souvisí nasazení cookies. Na webu bluegym.cz používáme pouze nezbytně nutné cookies a to cookies na měření návštěvnosti a remaketing uchovávané po dobu 30 dní.

Každý návštěvník webu může toto zpracování omezit - většinu cookies zakázat v nastavení svého prohlížeče; obvykle lze zvolit různé režimy pro různé typy cookies.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo na přístup -  máte právo od nás získat ve lhůtě 30 dnů od žádosti informace o tom, zda a jaké osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme.

 Máte také právo požádat o doplnění či opravu Vašich neúplných či nepřesných osobních údajů.

 

Právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů máte zejména, pokud by doba zpracování překročila svůj účel nebo by byly zpracovávány bez právního důvodu. V tomto případě bychom Vám vyhověli do 30 dnů.

 

Právo vznést námitku máte proti zpracování osobních údajů při návštěvách webu; nejsnáze a rovnou zamezíte tomuto zpracování v nastavení Vašeho prohlížeče, v instalaci doplňku prohlížeče blokujícího Google Analytics, eventuálně v nastavení svého účtu Google (poslední dvě jmenované pouze pro službu Google Analytics).  Právo vznést námitku máte rovněž v případě videozáznamů z kamerového systému v provozovně, zavazujeme se ji odpovědně posoudit.

 

Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám elektronicky poskytli na základě plnění smlouvy nebo Vašeho souhlasu. Tyto údaje poskytneme v běžném a strojově čitelném formátu buď Vám nebo, je-li to technicky možné, dalšímu správci.

 

Pokud se nepovede vzájemně vyřešit problém ze zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se Úřad pro ochranu osobních údajů, e-mail:  posta@uoou.cz, tel. 234 665 125.

 

 Fitness Blue Gym, Kotlářská point Brno
Kotlářská 51a, Brno 602 00
Telefon: 541 213 450, E-mail : info@bluegym.cz
Bluegym s.r.o. IČ: 25529374
zapsaná u KOS Brno
od. C vložka 30588 GDPR